NYSGERRIGHED

RESPEKT

TRYGHED
BEVÆGELSE

Billedet på sidehoved
image
KompetenceCenter Vest
 
KompetenceCenter Vest - KCV er Hillerød Kommunes specialskoletilbud for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrumsforstyrrelse).
KCV er fordelt på Kornmarkskolens to afdelinger. Indskolingen og mellemtrinnet har til huse på Lille Lyngby afdeling og overbygningen på Skævinge afdeling.
Elever, der visiteres til KCV, profiterer af at være placeret i et skolemiljø, som ligger tæt op ad almenskolen, da det giver eleverne mulighed for i større eller mindre grad at være inkluderet i almendelen.
KCV har 32 pladser fordelt på alle klassetrin.
KCV er et heldagstilbud. Alle elever har undervisning hver dag til kl. 14.30.
For elever fra 0. kl. til og med 6. kl. er der ligeledes alle dage tilknyttet et SFO-tilbud fra kl. 7.30 til kl. 8.00 og fra kl. 14.30 til kl. 16.30. SFO´en følger kommunens lukkedage.
 
Formål
Undervisningen på KCV tager udgangspunkt i formålsparagraffen for Folkeskoleloven og følger reglerne i Bekendtgørelsen for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Derudover fokuserer vi særligt på:
  • At afdække muligheder for at kompensere for elevernes vanskeligheder og derved give eleverne optimale rammer for at udnytte deres faglige potentiale.

  • At tilbyde differentieret undervisning samt forskellige tilgange til læring, materialer og tempo.

  • At styrke elevernes selvværd og give dem redskaber til at mestre tilværelsen – også efter folkeskolen. Dette blandt andet i Social fag og særlig tid, som alle elever i KCV har på skemaet.

  • At give eleverne tiltro til egne muligheder med udgangspunkt i deres egne kompetencer og ressourcer.

  • At udvikle forståelse, tolerance og respekt for hinandens forskelligheder gennem fagligt og socialt arbejde i KCV samt på tværs af hele Kornmarkskolen.

  • At al undervisning sigter mod, at eleverne i KCV bliver i stand til at afslutte deres skolegang med Folkeskolens Afgangsprøve som udgangspunkt i alle fag.

 
 
Personalet
Det faste personale på KCV består primært af uddannede lærere og pædagoger.
Lærer og pædagoger arbejder tæt sammen i team om en afgrænset gruppe børn.
Personalet er som udgangspunkt fast tilknyttet bestemte aldersgrupper på KCV, derved har de mulighed for at specialisere sig både fag-fagligt samt pædagogisk i det pågældende alderstrin.
Der er ansat en afdelingsleder for KCV som er ansvarlig for den daglige ledelse.
KCV betjenes af PPR, hvorfra der er en fast tilknyttet psykolog, der er sagsansvarlig for eleverne på KCV og rådgiver i forhold til den fremadrettede pædagogik. Derudover har KCV mulighed for at trække på ressourcepersoner i PPR, herunder talepædagog, fysioterapeut og specialundervisningskonsulent. Disse ressourcepersoner inddrages efter behov, gerne i forbindelse i opstartsfasen for nye elever og særligt tilrettelagte forløb.
Alle medarbejdere på KCV arbejder ud fra de samme mål og metoder, med henblik på at skabe de bedste rammer for elevernes videre udvikling og trivsel.
Personalet i KCV har et tæt samarbejde med almenlærerne på Kornmarkskolen, både i forhold til inklusionsforløb, faglig sparring samt vejlederforløb.
 
Metoder
KCV arbejder overordnet ud fra en systemisk forståelse, relevante samarbejdspartnere inddrag i det omfang det skønnes nødvendigt.
På KCV arbejder alle voksne anerkendende både i forhold til eleverne, men også i forhold til kollegaer og andre samarbejdspartnere. Denne tilgang bidrager til en øget ressourcetænkning, hvor vores fokus er på løsninger og muligheder. Vi arbejder altid hen imod noget, i stedet for at arbejde væk fra.
Personalet har fokus på skift mellem forskellige aktiviteter, små og overskuelige grupper, elevkonstellationer og klassens fælles strukturer og regler.
Vi tror på, at den bedste udvikling sker når barnet er i ro og bestræber os derfor på at holde konflikt- og angstniveauet nede. Low arousal-tilgangen er implementeret i alle sammenhænge med eleverne på KCV. Det betyder, at personalet i så høj grad som muligt skaber rammer, hvor eleverne bliver mødt med en ikke-konfronterende tilgang og derved bliver givet mulighed for at være i ro. Personalet ser sig selv som en vigtig aktør i børnenes hverdag og må derfor også være i stand til at stille sig selv nysgerrige spørgsmål i forhold til egen adfærd og krav.
Videre arbejder vi med, at vende tilbage til episoder og konflikter. Vi lægger ”bogmærker” og vender tilbage sammen med barnet, når de kan magte den opgave, for derved på sigt at styrke deres mentaliseringsevne og en mere fleksibel og nuanceret måde at tænke på.
Alle elever på KCV støttes individuelt i forhold til deres forskellige vanskeligheder og udfordringer, og der lægges særligt vægt på at give de bedst mulige forudsætninger for, at eleverne kan udvikle og udnytte deres ressourcer og talenter. Eleverne skal i deres skolegang på KCV lære at bruge støttesystemer og kompenserende strategier, som på sigt kan være dem behjælpelige med at nå det overordnede mål.
 
Skole-hjem samarbejde og undervisningsplaner
KCV arbejder med et udvidet skole-hjemsamarbejde. Der er tæt kontakt mellem KCV og hjemmet via forældreintra og/eller elevens kontaktbog.
Der afholdes, udover de 2 skole-hjemsamtaler årligt, ad hoc møder, hvor forældre og relevant netværk indkaldes, alt efter relevans og problemstillingens art.
Det er forskelligt fra elev til elev, hvor hyppigt der indkaldes til møder og samtaler. Det er muligt i KCV, at imødekomme forældres ønske om ugentlige telefonopringninger, hvor der orienteres om elevens generelle trivsel og faglige udvikling.
KCV afholder to årlige forældremøder i alle klasser.
KCV inviterer alle forældre til et revisitationsmøde i november, hvor alle i elevens relevante netværk mødes og drøfter om skoleplaceringen i KCV er optimal.
Der udarbejdes statusrapporter med undervisningsplaner til alle elever på KCV. Statusrapporten udarbejdes i efteråret og gennemgås med elevens forældre ved en skole-hjemsamtale inden efterårsferien i uge 42. Der arbejdes aktivt med de individuelle faglige og sociale mål, der er sat skoleåret igennem.
KCV afholder elevkonferencer på alle elever ca. 2 gange halvårligt, hvor mål, trivsel og udvikling bliver drøftet. Til disse elevkonferencer deltager klasseteam, afdelingsleder og PPR psykolog.
I maj-juni udarbejdes en evalueringsrapport, som følger op på statusrapporten og målene fra efteråret. Denne rapport sendes ligeledes til forældrene forud for skole-hjemsamtalen i maj.
Alle elever i KCV har særlig tid på deres skema ca. én gang om ugen. Her arbejder eleven med sin voksne kontaktperson om de mål, der er sat i statusrapporten. Der arbejdes både med sociale historier, belønningsaftaler og andet. Der tages udgangspunkt i den pågældende elevs modenhed i forhold til forståelse og inddragelse.
 
 
Klasserne i KCV
Som udgangspunkt er eleverne i KCV fordelt i 4 klasser.
Der tages altid individuelle hensyn i forhold til elevernes modenhed og udvikling - både fagligt og socialt når der tages beslutning om, hvilken klasse eleven placeres i.
I KCV bestræber vi os på at kende sammensætningen af elever i løbet af foråret, så vi kan sammensætte de mest optimale og dynamiske klasser til det kommende skoleår. Det kan forekomme, at elever udskrives eller kommer til i løbet af skoleåret, hvilket betyder, at sammensætningerne undervejs kan ændre sig.
 
Arbejde med inklusion i almenmiljøet.
På KCV ses inklusion i almenmiljøet som et delmål og en metode, som på sigt skal ruste eleverne til det overordnede mål på KCV. Hensigten er, alt alle elever på KCV er kendte og trygge i deres eget klassemiljø, før inklusion i almenmiljøet kan begynde.
Det er i høj grad individuelt, i hvilket tempo inklusionen er mulig for den enkelte elev. Forløbene kan være meget forskellige og der er flere niveauer og dimensioner af inklusion. 
Inklusionsforløb på KCV/Kornmarkskolen er forskellige. Disse forløb kan både tage udgangspunkt i elevens sociale og faglige kompetencer. Vores erfaring med inklusionsforløbene er, at det kræver meget af eleverne, og at der derfor bør holdes godt øje med, at målet for forløbene ligger indenfor den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.
KCV personalet udarbejder altid en plan for inklusionsforløbet, hvor mål og rammer beskrives. Almenlæreren, som skal modtage eleven, sættes ind i planen og målene. Det er personalet i KCV´s ansvar at sørge for, at almenlæreren er godt klædt på til at skabe gode rammer for elevens trivsel og udvikling.
Det er vigtigt, at alle elever i KCV kender deres ”base”, inden en inklusion til almenmiljøet påbegyndes.   
KCV har gode erfaringer med inklusion af elever i almenmiljøet. Personalet på KCV og PPR-psykologen forholder sig til hvert enkelt barn til alle elevkonferencer og vurderer, om det vil bidrage positivt til barnets fremadrettede trivsel og udvikling. Når et forløb påtænkes, inddrages elevens forældre i det videre forløb.
KCV har et tæt samarbejde med almenskolens lærere, for at inklusionen kan bidrage positivt både for KCV eleverne, men også for eleverne i almenskolen. Vi har fokus på forskellen mellem rummelighed og inklusion, og at forløbene skal bidrage til en positiv udvikling hos alle de involverede i disse processer.
KCV læner sig op ad de forskellige traditioner der findes i løbet af skoleåret på almenskolen. Bl.a. Skolernes Motionsdag, fordybelsesuger, lejrskoler og skolefester. Det vurderes fra elev til elev og fra gang til gang, om de vil profitere af at deltage i sådanne ofte udfordrende større arrangementer.
 
Indskolingen (0.-3. kl.)
Her skabes et trygt og udviklende miljø, og eleverne introduceres til et skoleliv, hvor der er rammer og stilles faglige krav. Alle elever har deres egen arbejdsplads, hvor de får afgrænsede opgaver. Eleverne bliver i stand til at indgå i klassesammenhænge med deres klassekammerater. Her er stort fokus på både leg og læring.
Der er fokus på relationer eleverne imellem, hvor både det at knytte venskaber og løse konflikter er i fokus. På samme måde hjælpes eleverne til at bruge KCV’s voksne som betydningsfulde ledsagere i deres udvikling.
 
Mellemtrinnet (4.-6. kl.)
På mellemtrinnet arbejdes der videre med elevernes sociale kompetencer og faglige udvikling.
Ligeledes arbejdes der på at skabe mening for den enkelte, for at kunne arbejde med motivation, selvmotivation og lysten til at lære.
På mellemtrinnet arbejdes der så vidt muligt med eleverne i gruppesammenhæng, og der er fokus på at skærpe bevidstheden om egne og andres personlige grænser samt at udvise tolerance over for andre.
Derudover er der på mellemtrinnet fokus på forståelsen af præpubertet, pubertet, seksualundervisning og identitet som er en særlig udvidet del af faget Socialfag.
 
Overbygningen (7.-10. kl.)
I overbygningen arbejdes der fortsat med de faglige krav med henblik på at afslutte skolen med Folkeskolens Afgangsprøve. Der arbejdes med at eleverne oplever meningsfuldhed, så de kan arbejde med de øgede faglige krav.
Deruover arbejdes der med, at eleverne på sigt skal være i stand til at varetage egne praktiske rutiner i løbet af en dag og ligeledes besidder evnen til at begå sig indenfor samfundets normer.
Det er fokus på, at alle elever får indsigt i og forståelse af egne styrker og begrænsninger og bringer dem bedst muligt i spil.
Alle elever arbejder med uddannelsesplaner, praktik og brobygningsforløb.
 
KCV rammer og samarbejdspartnere
KCV ligger på to forskellige matrikler – henholdsvis Lille Lyngby Afdeling (indskoling og mellemtrinnet) og Skævinge Afdeling (overbygningen).
KCV´s afdelingsleder har kontor og træffes på begge afdelinger.
KCV betjenes af PPR Hillerøds tværfaglige team, bestående af: Psykolog, læse- og specialundervisningskonsulent, tale-hørelærer og fysioterapeut. Ligeledes ydes der yderligere support fra Harløse Skole (Hillerød Kommunes specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelse).
Den pædagogiske-psykologiske betjening følger retningslinjerne beskrevet i håndbogen ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune.
 
Visitationsprocessen
Visitationskompetencen ligger siden 1/11-2012 hos skolelederen på elevens distriktsskole.
Skolelederen udfylder indstillingsskema og fremsender det med relevante bilag (herunder en pædagogisk – psykologisk vurdering) til KCV´s afdelingsleder. Efterfølgende afholdes et visitationsmøde på distriktskolen, hvor skolelederen træffer beslutning.
Forældre inddrages naturligvis i visitationsprocessen.