NYSGERRIGHED

RESPEKT

TRYGHED
BEVÆGELSE

Billedet på sidehoved
image

Profil

P�dagogiske principper

 
 • Skolens fundament er et højt fagligt niveau.
 • Skolen forpligtes til at skabe et inspirerende og motiverende læringsmiljø.
 • Elevernes lyst til at lære skal udvikles, så alle opnår deres fulde potentiale.
 • Skolen skal inspirere eleverne til at turde tage stilling, danne egne holdninger og indgå i respektfulde og ligeværdige dialoger.
 • Skolen skal inspirere eleverne til at kende eget værd og styrke deres tro på egne evner.
 • Eleverne skal lære at indgå i skolens såvel som omverdenens forpligtende og anerkendende fællesskaber.
 • Ledelsen forpligtes til at tildele alle klassetrin og fag det vejledende timetal eller mere.
 • Skolen ønsker, at elevernes fritid prioriteres, når skoledagens længde fastsættes.
 • Ledelsen forpligtes til at styrke og opbygge specialundervisningsområdet, så der udvikles fælles retningslinjer og standarder.
 
Note:
Udbud af valgfag på skolen afventer senere beslutning i skolebestyrelsen om Åbenskole og lektiecafé
 

De enkelte fag

Her findes et link til beskrivelse af indholdet af skolens fag.
 
 

Evaluering af kvalitet

Link til Hillerød Kommunes beslutning om kommunale og nationale test.
 
 
 
Skolens samlede resultat opgøres for hver prøve, der indberettes til kvalitetsrapporten.
 
Den enkelte skole kan vælge at tage flere tests, men resultaterne af disse indsamles ikke.
OS-prøverne (Ordstillelæsningsprøve) og SL-prøverne (Sætningslæseprøve) er standardierede prøver og tages af testlæreren/læsevejlederen.
 
Prøveresultaterne fremlægges ved skole/hjem samtaler og er en del af elevplanen.
Alle prøveresultater behandles fortroligt og samles til opbevaring i specialcentret. Dansklæreren beholder en kopi.
 
Prøverne er et redskab til læreren, så han/hun kan tilrettelægge en differentieret undervisning.

Skolens indsatsomr�der

   
Idrætsprofilskole
I samarbejde med DGI (danske gymnastik- og idrætsforeninger) fortsætter Kornmarkskolen i dette skoleår arbejdet med at udvikle skolens undervisning i retning af mere bevægelse for alle.
I Danmark er 7 skoler udvalgt og skal udvikle konceptet idrætsprofilskole. En idrætsprofilskole er en skole der målrettet arbejder på at styrke elevernes bevægelse i alle fag. Dette gøres gennem praktiske øvelser, faglige aktiviteter og lege i undervisningen for at fremme motivation, læringsparathed og udbytte af undervisningen hos elever i alle aldersgrupper.
Udviklingsprocessen skal pege frem mod en skole, hvor lærere, pædagoger, forældre og elever, skal drage nytte af alle de muligheder og metoder der hensigtsmæssigt kan implementeres i hverdagens praksis.
Som idrætsprofilskole, skal vi gøre brug af international forskning og teori, empirisk evidens fra tidligere forsøg og almen praksis. Desuden bruger vi lokale forudsætninger og samarbejdspartnere. Vi ønsker, gennem samarbejde med virksomheder og idrætsforeninger, at skabe en skoledag med et eksperimenterende, dynamisk og udviklende sigte for alle elever.
På mange måder er dette nyt for alle, på nogle punkter vil det minde meget om, hvad vi allerede kender, men en ting skal være sikkert;
Vi vil det her, og vi gør det her, fordi vi tror det løfter både glæde, motivation og læring.
 
Vi ved, at:
 • Ved krydsmodal perception, f.eks. at krybe, kravle, klatre, danse, m.v., hvor højre og venstre side af kroppen arbejder koordineret (uafhængigt, samtidigt eller modsat af hinanden), aktiveres samme dele af hjernen som når vi skal læse, afkode, tolke og forstå. De fleste kender sikkert øvelsen, hvor den højre pegefinger bevæges horisontalt, mens venstre skal bevæges vertikalt – denne øvelse kan med fordel anvendes som en ny og anderledes ’opvarmning /træning’ til læsning.
 • At føre en ring frem ad en kurvet stålwire uden at ringen rører wiren er en øvelse, der udfordrer finmotorikken. Denne slags øvelse gavner både den mekaniske del af skrivningen og evnen til at stave.
 • Rumlig intelligens, altså koordination og bevægelse på højt og lavt plan, som at hoppe over og svinge sig under forhindringer eller at kaste og skulle gribe en bold, gavner den geometriske forståelse i matematik
 
Vi udvikler skolen, og det er afgørende at vi, lærere, pædagoger, forældre og elever, tror på mulighederne, støtter hinanden og sammen arbejder fremad. Vi ser idrætsprofilen med mere bevægelse for alle som et skridt af vejen mod den læringsreform, der træder i kraft fra 2014.
Morten Porsgaard er koordinator under processen. Desuden er nedsat en arbejdsgruppe på 8 lærere og ledelsen, der går foran med implementeringen af mere bevægelse i alle afdelinger. Koordinatorfunktionen skal effektivisere samarbejdet mellem DGI, ISS, St. Lyngby IF, kommune, ledelse, lærere, pædagoger, forældre og elevrådet.
Tag endeligt kontakt til Morten, hvis du har noget at byde ind med; materialer, ressourcer, ideer, tanker, m.v.
 
Vi ved også, at..
 • Børn der er fysisk aktive i mere end 30 minutter om dagen med høj puls, har bedre forudsætninger for læring. Og vi ved fra en undersøgelse på vores egen skole med vore egne unges udtalelser, at de der er aktive i +30 minutter om dagen føler sig nær dobbelt så fokuserede og læringsparate.
 • Som forældre kan det være svært at få de unge ud og i gang. Lærerne oplever samme vanskeligheder. Her må vi så være glade for både idrætsforeningen ISS og St. Lyngby IF og de mange fristelser de byder på. Er I mere nysgerrige for at høre om de gavnlige effekter af fysisk aktivitet, så se og lyt her til Paul Zientarski: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oac1qPgDuuc
 
 
 
LP-modellen

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen.

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen for læringsmiljøet kan skolerne opnå:

 1. relativt større fagligt udbytte for elever 
 2. relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet
 3. bedre faglige resultater
 4. øget arbejdsglæde for professionerne

LP–modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra Lærerhøgskolen i Hedmark, Norge. University College Nordjylland står bag etableringen af modellen i Danmark.

 
Hillerød Kommunes skolepolitik:
 
Inklusion
 • Elever fra KCV inkluderes i undervisningen og i det almene skolemiljø i det omfang, det er muligt.
 • I almenklassen arbejdes der udfra Hillerød Kommunes overordnede mål om inklusion
 • Fra august 2013 og de kommende to år gennemfører Hillerød Kommune en omfattende organisations- og kompetenceudviklings indsats med titlen: Hillerød inkluderende læringsmiljøer for ALLE. Eller i daglig tale blot ”HILA”. Den ambitiøse målsætning er, at ALLE medarbejdere i folkeskoler og SFO’er kommer til at være en del af de forskellige indsatser, der i udpræget grad afvikles lokalt på den enkelte skole for hele medarbejdergruppen i nær tilknytning til den daglige praksis. Det er målet, når HILA-forløbet slutter i 2015, at de inkluderende læringsmiljøer for alle børn i Hillerød Kommune er blevet styrket ved, at den enkelte medarbejder og skolen som organisation har videreudviklet og fået kvalificeret kompetencerne i at arbejde med følgende tre nøgleområder:
  • ​Arbejde med læringsmål
  • Relationskompetence
  • Selvrefleksionskompetence
 
 
IT-rygsæk
Kommunal it-rygsæk
I Hillerød Kommune er det besluttet, at elever med læsevanskeligheder, der kan afhjælpes ved brug af it-rygsæk, kan indstilles til en kommunal it-rygsæk ved overgangen til 5. klasse.
En it-rygsæk består af en computer med programmet CD-ord, der giver eleven mulighed for at få indscannede tekster læst højt samt hjælp til stavningen ved skriftlige arbejder. Skolen hjælper eleven med at få adgang til lærebøger og undervisningsmaterialer i digital form, så eleven kan benytte CD-ord, når eleven skal arbejde med teksterne.
Indstillingen til it-rygsæk sker i foråret på 4. klassetrin på baggrund af læsetest og andre observationer. Det er skolens læsevejledere i tæt samarbejde med elevens lærere, der sikrer indstillingen til en kommunal it-rygsæk. 
 
Lokal it-rygsæk
For at støtte læsesvage elever, hvis læsehandicap ikke berettiger dem til en kommunal it-rygsæk, sikrer vi på Kornmarkskolen, at eleverne kan få en computer (en såkaldt ”lokal it-rygsæk”) stillet til rådighed, når de arbejder på skolen. Det forventes, at elevens forældre selv sikrer download af cd-ord på hjemmets computer.
Vi stiller ligeledes en lokal it-rygsæk til rådighed for elever på yngre klassetrin (2.-3. klassetrin), hvor vi overvejer, at indstille eleven til en kommunal it-rygsæk.
Tildeling af den lokale it-rygsæk giver mulighed for at afprøve om hjælpemidlet har den ønskede virkning.
Den lokale it-rygsæk tildeles for ét år ad gangen.
Det er skolens læsevejledere, der i tæt samarbejde med elevens lærere er tovholdere for beslutning om lokal it-rygsæk samt sikring af adgang til materialebasen.
 
 
SAFE-Team
Kornmarkskolens SAFE-team
 
SAFE står for Specialpædagogik, AKT, Faglighed og Eftermiddagsdelen. Fast tilknyttet SAFE-teamet er skolens specialpædagoger, speciallærere, vejledere (AKT, læsning, matematik og inklusion), PPR-psykologer samt skolens ledelse (skole og SFO), der mødes hver uge for at sikre det fælles overblik over igangværende indsatser. Skolens SSP-lærer og skolens konfliktmægler indgår derudover som ressourcepersoner i SAFE-teamet.
Som en særlig dimension vil vi fremhæve, at skolens inklusionsvejleder er tilknyttet KCV (KompetenceCenter Vest), og således med sit daglige virke er med til at bygge bro mellem Kornmarkskolens almenområde og specialpædagogiske område.
 
Vort arbejde med inkluderende fællesskaber og børn med særlige behov tager sit afsæt i vort børnesyn, der hviler på Hillerød Kommunes børnesyn:
 • alle børn er unikke og har mange ressourcer
 • at alle børn har ret til ligeværdig deltagelse og læring i fællesskaber
 
SAFE-teamets funktion er dels at være understøttende og superviserende, dels at arbejde konkret med enkelt-elever, grupper af elever eller hele klasser.
 
SAFE-teamet står for:
 • supplerende undervisning i dansk og matematik
 • at teste og vejlede i forhold til elever med faglige problemer
 • skolens særlige indsatser i forhold til elever med læsevanskeligheder, herunder VAKS-undervisning (undervisningsforløb målrettet elever med dyslektiske vanskeligheder), IT-rygsæk, læsetog m.m.
 
 • observationer af elever / klasser med henblik på sparring og supervision for klasseteamet
 • at støtte klassers arbejde med trivsel
 • at give specifik og målrettet faglig, personlig eller social støtte til elever
 • at give rum for elever, der kan have brug for at være i mindre fællesskaber

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Link til skolens aktivitetskalender:
 
 
 
 

Eventuelle s�rlige undervisningstilbud

Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder:
Der tilbydes specialundervisning i og udenfor klassen.
 
Forebyggende indsats:
En del af specialundervisningstimerne er lagt ud som puljetimer til lærerteamet med henblik på forebyggelse. I indskolingen deltager SFO'ens pædagoger i en del timer.
 
Dansk som andetsprog:
Der tilbydes dansk som andetsprog på skolen til elever med dette behov.
 
 

Lektiepolitik

Det er skolens holdning, at eleverne kan få hjemmearbejde som forberedelse eller for at træne deres færdigheder til undervisningen.
 
Lærerteamet formulerer sin lektiepolitik i samarbejde med forældrene, så mængde og sværhedsgrad tilpasses den enkelte elev.
 
Lektiecafé for mellemtrinnet på Skævinge Afdeling
3. klasse er også velkomne
 
Mandag 8. lektion
Lærer: Freddy Pedersen
Lektiecafén holder til i mellemtrinsbygningen i lokale B5.
 
Tirsdag 8. lektion
Lærer: Thomas Krogh
Lektiecafén holder til i mellemtrinsbygningen i lokale B5.
 
Lektiecafén er en mulighed for, i hyggelige omgivelser, at snakke med kammeraterne og få lettet lektiebyrden.
Alle er altid velkomne og der vil være en lærer til at hjælpe med lektierne og støtte op om den hyggelige stemning.
 
Der vil ind imellem blive budt på en kop te og en bolle, men vi kan ikke love, at det er hver gang, så hav altid selv et stykke frugt eller en mellemmad klar, hvis sulten melder sig ud på eftermiddagen.
 

Åben Skole for 7.-9. klasse
Skævinge Afdelings lektiecafe for udskolingen hedder Åben Skole.
 
Her kan man 3 eftermiddage om ugen lave hjemmearbejde med støtte af en overbygningslærer.
Der er mulighed for at få hjælp til både almindelige lektier og de større afleveringer.
 
Programmet er således:
 
Mandag kl. 14.30-16.00
Lærer: Niels Müller
Sted: Sløjd
Niels kan især hjælpe med matematik og sløjd
 
Tirsdag kl. 14.30-16.00
Lærer: Gry Fleron
Sted: Overbygningen
Gry kan især hjælpe med engelsk, biologi og geografi
 
Onsdag kl. 14.30-15.15
Lærer: Sandra Holck
Sted: Overbygningen
Sandra kan især hjælpe med dansk og emne- og projektarbejde 
 
Lektielæsning på Ll. Lyngby Afdeling
På Ll. Lyngby Afdeling er der mulighed for lektielæsning i de hyggelige rammer i SFO og Klub.
 
 
 

Skolens regler og normer for elevernes opf�rsel

Adfærds- og samværsregler på Kornmarkskolen
 
 
På KOrnmarkskolen skal alle, elever som personale, opleve et harmonisk gensidigt samvær bygget på respekt – tillid – nærvær.
 

Det betyder

 • at ingen bliver mobbet hverken fysisk eller psykisk
 • at ingen bliver forstyrret når han/hun arbejder
 • at alle elever retter sig efter personalets anvisninger
 • at alle passer på bygninger, inventar og undervisningsmaterialer
 • at alle optræder respektabelt uden for skolens område
 • at alle taler pænt til hinanden
 • at alle møder andre, som de selv ønsker at blive mødt
 

Derfor gælder disse trivselsregler

 • du bør i hele din færden vise hensyn, så skolen bliver et rart sted at være.
 • du møder forberedt til tiden så du ikke spilder kammeraternes tid, og for selv at få størst muligt udbytte af undervisningen.
 • skolen skal selv forblive rar og hyggelig, og derfor efterlader du lokalerne, som du gerne vil modtage dem.
 • det er vigtigt, at skolens materiel fungerer. Derfor behandler du tingene fornuftigt.
 • af hensyn til alles sikkerhed kører du ikke på cykel eller knallert i skolegården og på gangstier.
 • legetøj og lignende, der kan være til fare for dig selv eller andre medbringes ikke i skolen.
 • fodboldspil og sneboldkastning finder kun sted på de anviste steder.
 • af hensyn til kontakten mellem lærerne og forældrene skal du altid have din meddelelsesbog med.
 • du må kun forlade skolens område efter aftale.
I Indskolingen betyder det:
 • at vi viser respekt for hinanden på hele skolen
 • at vi ikke har sko på i klasserne
 • at vi holder frikvarter udenfor
 • at vi er ansvarlige for oprydning for os selv og andre
I Mellemtrinnet betyder det:
 
 • at eleverne inddrages i undervisningens planlægning
 • at de enkelte klasser udarbejder ”spilleregler”
                                                                                                                                  
I Overbygningen betyder det:
 
 • at mobiltelefoner skal være slukkede og gemt af vejen i timerne. Hvis denne regel bliver brudt, inddrages mobiltelefonen.
 • at toiletbesøg skal holdes på et minimum, også for at have arbejdsro i fællesrummet.
 • at slik og tyggegummi ikke er forbudt, men det holdes i munden, og der deles ikke ud i timerne - det må på ingen måde forstyrre undervisningen.
 • at der ikke må spilles musik i timerne i fællesrummet, undtagen hvis det er en del af undervisningen.
 • at alle sneboldkampe mm. foregår på fodboldbanen.
 • at der kun må spilles bordtennis i frikvartererne.
 • at rygning er forbudt på skolens område.
 • at rygning på ekskursioner og lejrskole kun finder sted efter aftale med lærerne.
 • at møblementet skal blive indendørs.
 • at der kun må laves graffiti på den dertil hørende tavle i fællesrummet.
 • at man i undervisningstiden kun må være i storrummet, hvis man arbejder.
 
 
I SFO betyder det:
 • at legetøj bruges i forhold til hensigten og at børnene lærer at tage ansvar for oprydningen efter leg.
 • at overtøj og huer hænges i garderoben.
 • at børnene anvender fodtøj på legepladsen hele året.
 • at papiraffald o. lign. lægges i affaldsspande.
 • at voldsom og støjende adfærd begrænses til særlige lokaler.
 • at gangene ikke anvendes til leg.